10 โรงเรียนอนุบาล ยอดนิยมใน กทม. 

เมื่อลูกน้อยถึงวัยที่จะต้องเข้าเรียนอนุบาลแล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกน้อย  อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเกิดความกังวลใจ ไม่รู้ว่าควรจะเลือกโรงเรียนอนุบาลอย่างไรดี เพราะโรงเรียนอนุบาลเป็นก้าวสำคัญในการเสริมพัฒนาการลูกน้อยในสังคมที่กว้างขึ้น ที่สามารถวางใจในความปลอดภัยและเชื่อมั่นในคุณภาพที่ลูกจะรับได้ วันนี้เราจึงรวบรวบ 10 อันดับ โรงเรียนอนุบาลยอดนิยมมาฝากกัน

 

10 โรงเรียนอนุบาลยอดนิยม 

  1. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

รูปภาพ

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาหลักในโรงเรียน ส่วนภาษาที่สองเป็นภาษาอังกฤษสอนโดยครูเจ้าของภาษา เข้าไปเล่นกับเด็กในช่วงเช้าครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2-3 วัน และสอนภาษาอังกฤษคาบละ 20-30 นาที หรือปกครองสามารถเลือกหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษให้เด็กได้เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติก็ได้เช่นกัน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://kukai.ac.th/

 

  1. โรงเรียนเลิศหล้า

Lertlah

โรงเรียนเลิศหล้าจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในระดับสากลภายใต้วัฒนธรรมไทย ซึ่งมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยสอนในอัตราส่วน 50:50 ของเวลาเรียน ใช้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศครึ่งวันและภาษาไทยกับครูไทยครึ่งวัน และหลักสูตรนานาชาติ (International Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 80:20 ของเวลาเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.lertlah.com

 

  1. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

เด่นหล้า" เปิดรับ ป.1-4 ใช้ 3 ภาษาพัฒนารอบด้าน

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะของลูกน้อยให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอังกฤษผ่านการเล่น (Play-base approach) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยเด็กจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนานและหลากหลาย แต่ยังคงแทรกเนื้อหาวิชาการที่สำคัญ รวมถึงวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็นความรู้อย่างถาวร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.denlaschool.ac.th

 

  1. โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไรและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี 2540 และภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลงในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งกิจวัตรประจำวัน การเล่น การออกกำลังกาย นิทาน ศิลปะ ดนตรี การทำอาหาร การเดินชมธรรมชาติ กิจกรรมจิตอาสา และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องไปกับฤดูกาลของแต่ละภาคเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.roong-aroon.ac.th

 

  1. โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

GreenyGrass | กรีนนี่กราส หญ้าเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

โรงเรียนอนุบาลจะมีการจัดการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา จะได้เรียนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ 2 คาบ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กในชั้นปฐมวัยโดยเฉพาะ โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ สำหรับในชั้นอนุบาล 3 นั้น ทางโรงเรียนได้จัดทำห้องเรียน Intensive English ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเด็ก ๆ ที่จะไปเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสองภาษา (Bilingual) ในชั้นประถม โดยห้องเรียน Intensive English นี้ จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 3 คาบต่อสัปดาห์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.maneerut.com

 

  1. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม - หนึ่งวันในโรงเรียน

ใช้การเรียนแบบโครงงาน Project Approach เป็นการเรียนตามความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น ทำให้นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : kindergarten.sangsomschool.com

 

  1. โรงเรียนแสงอรุณ

รูปภาพ

โรงเรียนแสงอรุณมุ่งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาการนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ทั้งทักษะ ความรู้ และคุณธรรม มีกระบวนการทางความคิด และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีสุขด้วยจิตสำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://sar.ac.th/

 

  1. โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

เน้นการเรียนรู้ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill) เพื่อให้เด็กรู้จักคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น เน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาในทุกด้านตามวัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตน โดยคำนึงถึงความสนใจ ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  www.ppskgschool.ac.th

 

  1. โรงเรียนสาธิตพัฒนา

สาธิตพัฒนา รู้จัก 'สาธิตพัฒนา' โรงเรียนในฝันที่คืนเวลาให้เด็ก

โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน เน้นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น/เชิงรุก การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.satitpattana.ac.th

 


  1. โรงเรียนโชคชัย

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ ในเมืองเขตคลองสามวา

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักสูตร English Programme (EP) โดยหลักสูตร EP นักเรียนจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตร Intensive English Programme (IEP) ) เพื่อมุ่งเน้นความเข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษา และหลักสูตรเสริม เพื่อตอบสนองและเน้นความสามารถเฉพาะทาง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ Computer

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://chokchai.ac.th/

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณแม่เลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรตามความต้องการหรือเหมาะสมกับลูกของเราแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือเรื่องของการเดินทางที่ควรจะไม่ไกลมากจนทำให้ลูกเราเหนื่อยเกินไป เพื่อให้การเรียนรู้และการเติบโตของลูฏเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่สำหรับคุณแม่คนไหนที่ต้องไปรับส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลหรือต้องทำงานด้วย ทำให้ไม่ได้มีเวลามากนัก แต่มีปัญหาหุ่นหลังคลอดและอยากจะดูแลหุ่นนี้ให้กลับมาดูดีมากขึ้น ทาง Apex Slim ก็มีตัวช่วยปั้นหุ่นพังหลังคลอด ใช้เวลาในการทำไม่นาน หุ่นก็กลับมาปังได้ง่าย ๆ  

 

FIT FIRM ตัวช่วยกู้หุ่นพังหลังคลอด สำหรับคุณแม่ไม่มีเวลา

โปรแกรมสามารถกระชับผิวด้วยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิว ใช้เวลาเพียง 30 นาที สามารถกำจัดไขมันและฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวตั้งแต่ในระดับลึกจนถึงระดับผิวชั้นบน มีหัวส่งความเย็นที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงานตลอดเวลา จึงปลอดภัยสูงสุด ไม่เจ็บ ตลอดการทำทรีทเมนท์

 

โดยนวัตกรรมในโปรแกรม Fit Firm ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ EXILIS ULTRA 360 เป็นเทคโนโลยีแรกและเทคโนโลยีเดียวที่ผสมผสานพลังงานคลื่นวิทยุเข้ากับพลังเสียงอัตร้าซาวด์ ส่งพลังงานเข้าถึงเนื้อเยื่อผิวในหลายระดับความลึก จึงสามารถกำจัดไขมันและฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวตั้งแต่ในระดับลึกจนถึงระดับผิวชั้นบน มีหัวส่งความเย็นที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงานตลอดเวลา จึงปลอดภัยสูงสุด ไม่เจ็บ ตลอดการทำทรีทเมนท์ 30 นาที สามารถฆ่าไขมันในช่องท้องโดยไม่ต้องผ่าตัด และกระชับผิวด้วยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิว ลดเซลลูไลท์ให้ผิวเรียบเนียน 

 

ทำสัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่องทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดือน ผลลัพธ์หลังทำกระชับทันที และผลลัพธ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังทำครั้งสุดท้าย 1-3 เดือน ทำได้ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ทั่วใบหน้า ลำคอ แขน ขา ก้น หน้าท้อง ซึ่งมีหลายหัวที่ใช้ทำเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบริเวณ

 

APEX SLIM ประสบการณ์กว่า 25 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่อง Exilis ได้รับการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากองค์กรอาหารและยาของประเทศอมเริกา (US FDA Approved ย่อมาจาก Food and Drug Administration) 

 

👉ปรึกษาลดน้ำหนักและสัดส่วนทักแชท
𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒
𝐓𝐞𝐥 : 095-102-8585
𝐋𝐢𝐧𝐞 : https://line.me/ti/p/%40APEXslim
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/ApexSlim
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://www.apexslim.com/