ทำเนียบคณะแพทย์

50APEX_052-ss

พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ

แพทย์ผู้ก่อตั้ง Apex Profound Beauty

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช
American Board Certified of Dermatology and Laser Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 2528-2530  Fellow in Dermatology, Siriraj Hospital School of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
 • 2530-2531  Visiting research associate, Department of Plastic Surgery Southern Illinois University School of Medicine, Springfield, Illinois.
 • 2531-2532  Research Fellow, Department of Dermatology University of Chicago, Chicago, Illinois.
 • 2532-2533  Internship in Internal Medicine, St.Fransis Hospital Layola University affiliated, Chicago, Illinois.
 • 2533-2536  Resident in Dermatology, University of Cincinnati,Cincinnati, Ohio
 • 2536-2537  Fellow of Dermatologic and Laser Surgery, Northwestern University Chicago, Illinois.

อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์

ปัจจุบัน พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นอาจารย์สอนด้านศัลยศาสตร์ผิวพรรณที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแพทย์ผิวหนังที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องศัลยศาสตร์ผิวพรรณอยู่บ่อยครั้ง ทั้งสถาบันภายในประเทศ และการประชุมแพทย์ระดับโลก เป็นผู้ก่อตั้ง APEX Profound Beauty

ดำรงตำแหน่งสมาคมทางการแพทย์

นอกจากนี้ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเวชสำอาง และศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมทางการแพทย์นานาชาติอีกหลายแห่ง อาทิ Dermatological Society of Thailand, International Society of Dermatology, American Medical Association, American Academy of Dermatology, Ohio Medical Association, International Cosmetic Laser Surgery และ Board of Thai Cosmetic Dermatology and Surgery


apex (92)

นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชลอวัย (Anti-Aging)

 • วุฒิบัตรวิชาชีพจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  Certificate Anti-Aging Sports Medicine & Rehabilitation of American College of
  Anti-Aging Sports Medicine professionals
 • Certificate American Board in Anti-Aging Sports Medicine , American Academy of
  of Anti-Aging Medicine , Chicago, lllinois, USA
 • International Certificate ด้าน Anti-Aging Medicine Specialization and Scientific Program จาก
  International Committee for Education in Anti-Aging Medicine , Paris,France
 • Certificate หลักสตรูอบรมด้านการล้างพิษ (Chelation Therapy)
  จาก American College for Advancement in Medicine , San Diego, California, USA

DSC09453

พญ. ศิริรัตน์ พูลทรัพย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม และเวชศาสตร์ชลอวัย (Anti-Aging)

 • Certificated in “Dermatologic Therapy 2001”, Mahidol University, Siriraj hospital
 • Certificated in Trainer Course for Thai Traditional Medicine, Traditional Health Promotion Center, The National Institute of Thailand Traditional Medicine,  Ministry of Public Health, Thailand.
 • Certificated in “Dermatology Issues 2002” Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • Certificated in “Dermatology, Dermatosurgery, Cosmetic Dermatology and Holistic Care, Bangkok dermatology center, Bangkok
 • Certificate in Acupuncture, Department of Medical Services Ministry of Public Health Thailand
  and Traditional Chinese Medicine, Shanghai University of Chinese Medicine, China
 • Certificate in Chelation therapy, Chelation Medical Association,Thailand
 • Certificate in Homeopathy ,Traditional Health Promotion Center, The National Institute
  of Thailand Traditional Medicine, Ministry of Public Health, Thailand
 • Certificate of Attendance in “The First International Bangkok Congress on Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM) in Bangkok, Thailand

IMG_9725

พญ.ศุกลภัทร ฉ่ำเลิศวัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

 • Diploma of clinical Dermatology University of London
 • Certificate in minimal invasive liposuction มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 


IMG_9764

พญ.ประภาพรรณ กิจพ่อค้า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– English language study Kaplan School of Language USA
– Certificate Scool of Anti-Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University 2009
– Certificate Scool of Anti-Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University 2010
– Certificate Restylane natural Beauty Made in sweden
– Meet the expert :How to treat acne สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ
– Certificate of Attendance the 22nd World Congress of Dermatology held in Seoul, Korea
– Certificate of Attendance (BCAARM) & (ITCAM)
– ประกาศนียบัตร Botulinum Toxin and oter InJectables: Didactic session สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
– Certificate of Attendance Thread Rejuvenation Training
– Certificate Fillers (Beginner & Intermediate)
– Certificate Association of Cell Therapy,Thai Certificate of Attendance Presented to
– Certificate of Training the basic clinical in -service training for the Medlite C6 Medical Laser
– Certificate of Training the clinical training in Coolglide (Cutera, USA)

IMG_9758

พญ.อาภาวลี ชวรุ่ง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– ร่วมประชุมกลางปี 12 กันยายน 2557 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
– ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี Best Practice in Dermatology (Annual academic meeting)สถาบันโรคผิวหนัง
– Certificate Scool of Anti-Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University 2014
– Certificate for completion of Training on Face Contouring a new Approach with Thightening Thread 2014
– Certificate of Attendance to the valuable knowledge of Facial Anatomy and Hands on of Filler injection 2015

IMG_9755

พญ.หทัยนุช หมุดปิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Diploma course in Dermatology Department of Medical Seruices Ministry of Public Health
– Diploma course in Dermatology And Dermatosurgery at Institute of dermatology

IMG_9790

นพ.เสฎฐวุฒิ เลิศลักษณ์ปรีชา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Certificate training of Botox injection by Allergan
– Certificate training of Filler infection technique on Face by Juvederm Voluma

IMG_9740

พญ.พิชาภัค จรัสรัศม์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Training at ENT department (head & neck surgery) Rajavithu hospital 2012
– Certificate of Intensive Course on Aesthetic Dermatology at Mae Fah Luang university Sep 7 – Nov 23 2013
– Certificate of attendance Anti-Aging Regenerative Revolution For the Asean Sep 6 – 7 2014
– Certificate of attended Art and Science in Dermatology 2014
– Certificate Dermal perfectha Filler Advances skill for skin rejuvenation and augmentation course

IMG_9735

พญ.สุวรรณี ธรรษพิทยะ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Diploma course in Dermatology And Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง รุ่นที่ 27
– หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 8 กรมแพทย์ทหารบก

IMG_9748

พญ.กนกพร เรมกานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ผ่านการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการประจำปี พ.ศ.2552 เรื่อง Fractional Skin Resurfacing
– เลเซอร์ผิวหนังสำหรับผู้เริ่มต้นและชำนาญ Annual Meeting of The Dermatological Society of Thailand

DSC00915

นพ.ตุพล พิทักษ์รัตนพงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– ATLS for General Practitioner
– Training in Ultrasound in Pregnancy
– International congress of aesthetic dermatology
– Diploma in Dermatology And Dermatosurgery in the Institute of dermatology
– Certificate 1 st NABOTA Hands on course at Grace Plastic Surgery,Seoul.Korea
– Certificate Perf Lift Perfect Life by Miracu
– Certificate Best practice in Dermatology and dermatosurgery
– Certificate Perf Lift Perfect Life by Miracu
– Diploma course in Dermatology And Dermatosurgery at Department of medical Services Thailand International Development Cooperation Agency Japan International Cooperation
Agency and Juntendo University

5801036

พญ. กรรณิการ์ เซียวทวีสิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Thai board of Family Medicine  2005
– Certificate short course in Dermatology, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand 2004
– Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand  2010
– Fellow in Clinical Dermatology, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand  2014
– Clinical fellow in Dermatosurgery, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand  2015

นพ.ไชยศ พงศ์จารุสถิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ความงาม

– Thai board of ENT; Ramathibodi Hospital ; Mahidol University 2002
– Certificate of training advance Botox and Filler
– Certificate of Anti-Aging Training
– Training in Thread Rejuvenation and Aesthetic Acupuncture

Dr.Ohm Sudchumphae

Specialty: Anti-Aging and Aesthetics medicine

Language spoken: English-Thai

Medical school: College of. Medicine, Rangsit University.

Board Certifications: – American Board of Nutritional Wellness
– American Naturopathic Certification Board

Special Clinical Interests: – Nutritional Wellness
– Hormone Replacement Therapy
– Aesthetic Medicine

Dr. Darika Hanchai

Language spoken: English,Thai

Medical school: Naresuan university

Special Clinical Interests: anti-aging

Dr.Phawit Norchai

Specialty: Antiaging Medicine ,MS

Clinical Epidemiology PhD (candidate)

Language spocken : Thai, English

Medical school: Chiangmai University

DuhrakitPundit University

Thammasart University

Board Certifications: PhD candidate Clinical Epidemiology and

“American Board of Antiaging and Regenerative Medicine”

Fellowships: Antiaging Medicine

Special Clinical Interests:

Aesthetic Medicine

Hormonal Therapy

Antiaging Medicine

Cosmeceuticals and Phytochemicals

Medical school: Chiangmai University
DuhrakitPundit University
Thammasart University

Board Certifications: PhD candidate Clinical Methodology

Fellowships: Antiaging Medicine

Special Clinical Interests:
Aesthetic Medicine
Hormonal Therapy
Antiaging Medicine
Cosmeceuticals and Phytochemicals

สอบถามตารางแพทย์ และปรึกษาส่วนตัวผ่าน Line@ ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://line.me/ti/p/%40apexbeauty