Scope of Practice ขอบเขตการปฏิบัติงาน

bad-personal-trainer-at-gym

การที่เราจะตัดสินใจจ้างครูฝึกสอนส่วนบุคคล หรือ Personal Trainer นอกจากการออกโปรแกรม และดูแลเรื่องความปลอดภัยขณะออกกำลังกาย เราควรทราบถึงขอบเขต และข้อที่ห้ามที่ครูผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ดีควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอบเขตการปฏิบัติงานของครูฝึกสอนส่วนบุคคลที่กำหนดโดยสมาคม IDEA

  สิ่งที่ครูฝึกสอนส่วนบุคคลทำไม่ได้                       สิ่งที่ครูฝึกสอนส่วนบุคคลทำได้
               การวินิจฉัยโรค –    รับคำแนะนำและแนวทางในการออกกำลังกายจากแพทย์

นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร เป็นต้น

–    ปฏิบัติตามแนวทางการออกกำลังกายสำหรับโรคต่างๆ ตามที่นานชาติกำหนดไว้

–    ประเมินสุขภาพ เพื่อค้นหาข้อจำกัดในการออกกำลังกาย

–    ค้นหาปัจจัยเสี่ยง โดยการประเมินสุขภาพ

–    ส่งต่อลูกค้าไปพบแพทย์ในกรณีจำเป็น และฉุกเฉิน

             การออกใบสั่งยา –    ออกแบบโปรแกรมการออกกำลัง

–    ส่งต่อลูกค้าไปพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำในการออกกำลังกาย

การกำหนดอาหาร หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

อาหารเสริม

–    ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตามปิรามิดอาหารของ USDA (USDA Foof Guide Pyramid)

–    ส่งต่อลูกค้าไปพบนักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการ เพื่อวางแผนบริโภคอาหารแบบเฉพาะบุคคล

    การรักษาอาการบาดเจ็บหรือโรค –    ส่งต่อลูกค้าไปพบแพทย์ เพื่อรักษา

–    ใช้การออกกำลังกายเพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวม

–    ช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์/นักกายภาพบำบัด

อ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์ในการประเมินความก้าวหน้าของการออกกำลังกายของ       ลูกค้า –    บันทึกความก้าวหน้าในการออกกำลังเป็นลายลักษณ์อักษร

–    ส่งรายงานความก้าวหน้าในการออกกำลังกายให้กับแพทย์

–    ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์/นักกายภาพบำบัด/นักกำหนดอาหาร

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย – ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้า หลังการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายมาแล้ว
การเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ –     เป็นครูฝึกด้านการออกกำลัง

–    ให้ข้อมูลทั่วไปแก่ลูกค้า

–    ส่งต่อลูกค้าไปพบผู้ให้คำปรึกษาหรือนักบำบัดเฉพาะด้าน

 

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าขอบเขตของครูฝึกสอนส่วนบุคคลหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ การออกแบบโปรแกรมการออกกำลัง และในกรณีที่ลูกค้าท่านใดอยู่ในการดูแลของแพทย์ครูผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลจะต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ก้าวก่าย หรือทำการใดๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตงาน อีกทั้งยึดหลักจรรยาบรรรณต่อสายอาชีพตนเอง และเหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก CoachPomme

https://www.facebook.com/hashtag/coachpomme?source=feed_text&story_id=1754047244860550